Invoering WEB

1996 is een cruciaal jaar als het gaat om de plaats van bewegen in het middelbaar beroepsonderwijs. In dat jaar nam de Tweede Kamer, na jaren van voorbereiding, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs aan. Naast het overzichtelijk indelen van opleidingen in vijf sectoren, was het ook een operatie waarbij de overheid meer verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de onderwijsinstellingen zelf gaf. Niet alleen financieel (lump sum financiering) maar ook inhoudelijk. In 1991 was feitelijk de afbraak van bewegen en sport in het mbo al begonnen bij de SVM-operatie. De door OCW voorgeschreven lessentabellen werden afgeschaft..Vanaf 1996 was het alleen nog de verantwoordelijkheid van de overheid om de eindtermen van de verschillende opleidingen vast te stellen en werd de verantwoordelijkheid voor de invulling van het curriculum (de weg waarlangs de eindtermen gerealiseerd dienden te worden) de verantwoordelijkheid van de scholen. De overheid had dus geen invloed meer op de inhoud van het onderwijs.

Dat had tot gevolg dat daar waar in de eindtermen geen verwijzing stond naar bewegen of LO veel directies van de nieuw ontstane regionale opleidingscentra (roc's) besloten om LO/bewegen maar niet meer aan te bieden. Onder het motto 'wat niet moet, doen we niet' werd LO, veelal ingegeven door financiële overwegingen, geschrapt en werden in hoog tempo gymnastiekzalen en sporthallen omgebouwd tot kantines, open leercentra of aula’s.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail