Projecten ondersteund door JIB/roc’s in beweging

Studiejaar 1998-1999

In een aantal voorbeelden van good practice zit naar de mening van JIB een potentie om voor de roc's een nog grotere voorbeeldfunctie te vervullen wanneer er in de vorm van een project wat extra activiteiten op worden gezet. Deze good practice ondersteunt JIB in de vorm van het ter beschikking stellen van extra faciliteiten (geldt voor een taakuur op voorwaarde dat het roc er ook een taakuur voor beschikbaar stelt)

De volgende projecten liepen in studiejaar 1998-1999: 

ROC Oost Nederland: De sportdecaan 
De volgende doelen worden in dit project nagestreefd:

 1. In kaart brengen van het systeem van werkzaamheden van de sportdecaan
  inventarisatie van taken , inventarisatie van methodieken en instrumenten, beschrijving van benodigde kennis vaardigheden en houdingsaspecten
 2. Beschrijven van methodieken en instrumenten
  Beschrijving van methodieken en instrumenten om de sportbiografie van een deelnemer in kaart te brengen
  Beschrijving van methodieken en instrumenten om de voorkeur van deelnemers te ontdekken (sportkeuze-oriëntatie-test ?)
  Inventarisatie van instrumenten om de (fysieke ) mogelijkheden van de deelnemers in kaart te brengen
  Inventarisatie van de sportomgeving van het roc (verenigingen en andere relevante instanties en personen)
  Inventarisatie van mogelijkheden om studenten te helpen een sportkeuze te maken
 3. Beschrijven van manieren van vastleggen van de leerlingactiviteiten
  Bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio, leerlingvolgsysteem, sportdossier, opdrachten, werkboek o.i.d.

Friesland College Unit Economie, Heerenveen  

 1. Het Friesland College heeft de systematiek voor het aanbieden van sportactiviteiten van de Friese Poort overgenomen. Vraag: Wat zijn daarbij de ervaringen, hoe moest de opzet worden aangepast aan de eigen situatie en wat zijn de resultaten.
 2. Bij het aanbieden van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van studenten van de opleiding S&B die binnen het roc bestaat. Vraag: hoe worden de studenten op de activiteiten ingezet, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden en hoe worden ze hierop voorbereid
 3. Een van de doelstellingen van JIB is het realiseren van jeugdparticipatie vraag: hoe kan het programma van aanbodgericht meer participatiegericht worden. Op welke wijze kunnen de deelnemers meer betrokken worden bij het vormgeven van het aanbod.

ROC van Amsterdam, groene school

 1. ROC van Amsterdam kent al een aantal jaren en sportgerichte schakelopleiding: onderzoeken hoe deze opleiding, die gericht op schakeling van kansarme studenten, in andere roc's kan worden opgezet en hoe deze in een kwalificatiestructuur kan worden ingepast.
 2. Verder bestaat er de opleiding: Sportbegeleider. Onderzocht gaat worden of deze opleiding kan worden ingepast in het samenhangend stelsel van Welzijnsopleidingen (Kwalificatiestructuur Welzijn 1999) en wel de niveau 2 opleiding Helpende.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail