Structurele verankering

In 2003 vonden verschillende acties plaats die moesten leiden tot structurele verankering van bewegen in de verplichte kwalificatiestructuur:

  • Er werden competenties voor bewegen geformuleerd.
  • Er vonden gesprekken plaats met COLO (nu: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) de organisatie van samenwerkende kenniscentra
  • De bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Welzijn en Sport (nu: Zorg, Welzijn en Sport) van de BVE-Raad (nu: MBO Raad) adopteert het project
  • De staatssecretaris van onderwijs mevrouw Nijs laat aan de toenmalig voorzitter van de BVE-Raad Margo Vliegenthart weten dat ze vindt dat de leden van de BVE-Raad (de mbo-instellingen) aandacht moeten besteden aan bewegen
  • COLO geeft aan dat bewegen een plek krijgt in het Brondocument Burgerschap en algemene beroepscompetenties, dat een verplicht basis biedt voor de onderwijsprogramma’s op de scholen.

Op 5 febr. 2004 komt dat Brondocument Burgerschap met algemene beroepscompetenties uit en dan blijkt dat er geen verwijzing naar bewegen in staat.

Naar aanleiding van een memo van de BVE-Raad krijgt het procesmanagement de opdracht bewegen en sport en taalcompetenties alsnog te positioneren in de kwalificatiestructuur. In mei 2004 blijkt de stuurgroep, die verantwoordelijk is voor het opstellen van het brondocument, bewegen uit de kwalificatiestructuur te houden en in juni 2004 verzekeren de voorzitter van de BVE-Raad (Margo Vliegenthart) en de voorzitter van COLO (Roel in ’t Veld ) via een brief de minister van OCW dat bewegen een plek krijgt in de kwalificatiestructuur door een brondocument cq. referentiedocument. In augustus 2004 besluit de stuurgroep, in weerwil van de toezegging van de voorzitters van de BVE-Raad en COLO aan de minister, om geen referentiedocument bewegen vast te stellen (wel moderne vreemde talen).

We zijn weer terug bij af en voor bewegen is er in de kwalificatiestructuur geen ankerpunt. In 2005 is er wel een referentiedocument bewegen en sport ontwikkeld i.s.m. de SLO en dat gaat nu dienen als servicedocument, een basis om beweegprogramma’s in het mbo vorm te geven.

In januari 2006 belooft staatssecretaris Rutte op de tweejaarlijkse mbo-conferentie in Zwolle om zich in te spannen voor de plek van bewegen in kwalificatiestructuur. In februari 2006 vindt overleg plaats tussen Margo Vliegenthart en Mark Rutte met als resultaat dat in november 2006 bewegen in het brondocument Leren, Loopbaan, Burgerschap staat als taakgebied 7 'vitaal burgerschap met ankerpunten voor bewegen en sport'. Aansluitend op het brondocument is heeft het sportengezondeleefstijl.nl in samenwerking met de SLO een servicedocument Bewegen en sport in het mbo ontwikkeld om de docenten in het veld te helpen met invulling van hun programma.

In het voorjaar van 2009 stelt de MBO Raad samen met COLO een nieuw document Leren, Loopbaan en Burgerschap op. In het advies aan de staatssecretaris ontbreekt vitaal burgerschap als een verplicht thema. Het sportengezondeleefstijl.nl mobiliseert direct de leden van het Nationaal Team bewegen en sport mbo (die van de brochure) en velen van hen vragen de staatssecretaris persoonlijk om het document zo niet vast te stellen. Er worden Kamervragen gesteld die moeten leiden tot hetzelfde resultaat (Staf Depla, PvdA).

De acties hebben resultaat en op 18 juni 2009 geeft de staatssecretaris in het vaststellingsoverleg tussen de staatssecretaris en MBO Raad aan het document niet vast te stellen en nader onderzoek te willen verrichten, met name ook rond de positie van vitaal burgerschap. Na overleg met het veld, waarbij de staatssecretaris onder meer de KVLO naar haar oordeel vraagt, verplicht de staatssecretaris de MBO Raad een nieuw document te maken waarin vitaal burgerschap een plek heeft. Bij de formulering van de tekst voor dit document is de KVLO weer geraadpleegd en in het najaar van 2010 is het document officieel vastgesteld. Hiermee is er toch weer, in zekere mate, een structurele verankering van bewegen in de kwalificatiestructuur van het mbo.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail