Mbo-student als toekomstige, vitale werknemer

Mbo-studenten worden opgeleid voor een beroep, vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. In het document kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap (L&B) staat wat van een student wordt verwacht als burger. Bij de dimensie ‘vitaal burgerschap’ staan handvatten voor het maken van onderwijs op dit thema. Er is geen minimale onderwijstijd of specifieke leerinhoud afgesproken. Het ‘wat’ staat beschreven en het ‘hoe’ is aan de school.

Vitaal burgerschap en vitaal werknemerschap
‘Vitaal werknemerschap’ valt onder ‘Vitaal burgerschap’. Het gaat om de bereidheid en het vermogen te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. De juiste afstemming vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en anderen), leren en ontspannen zijn daarbij belangrijk.

De student heeft kennis over en inzicht in: de kenmerken van een gezonde leefwijze en de aard, plaats en organisatie van gezondheidbevorderende activiteiten in de samenleving en het arbeidsproces. Om voor de eigen gezondheid te kunnen zorgen moet de student zich bewust zijn van zijn eigen leefstijl, gezondheidsrisico’s van die leefstijl en werk in kunnen schatten, op basis daarvan verantwoorde keuzes maken en activiteiten ondernemen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het gaat naast bewegen en sport ook om voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.

Eerstejaars en hogerejaars
Bij de eerstejaars mbo-studenten ligt de nadruk in de lessen vooral op vitaal burgerschap en bij de hogerejaars op vitaal werknemerschap. Studenten leren hun leefstijl te spiegelen aan hun beroepskeuze en bewegen te gebruiken voor het aanleren van vaardigheden als samenwerken en leidinggeven. Voor de ouderejaars is een accent op een gezonde werkhouding van belang met het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Op latere leeftijd is het lastig ongezond gedrag te veranderen. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals ergonomisch verantwoord werken, invloed van slaap en voeding op presteren, voorkomen van KANS (klachten aan arm, nek en schouder).

Inmiddels zijn er verschillende mogelijkheden om aandacht te besteden aan de gezondheid en leefstijl van mbo-studenten:

  • Met Testjeleefstijl.nl krijgt de school een overzicht van hoe studenten er op leefstijlgebied voorstaan en studenten krijgen inzicht in hun eigen leefstijl en gezondheidsrisico's.
  • Via de Gezonde School-aanpak kunnen scholen gezondheidsbevordering als beleid formuleren en op een integrale manier aanpakken.
  • Via de website Burgerschap vind je basismateriaal voor lessen met de thema's vitaal werknemerschap, vitaal burgerschap en bewegen en sport.  

Links 
www.gezondeschool.nl

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail