Voortijdig schoolverlaten

De intensievere aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. Het totale aandeel voortijdig schoolverlaters binnen de groep 18 tot 25-jarigen is in Nederland verder gedaald van 10,1% naar 9,1% in studiejaar 2010-2011. Het Europese gemiddelde is gedaald van 14,1% naar 13,5%. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2020 8% te halen. En het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters de komende jaren terug te dringen tot maximaal 25.000 in 2016.

Waarin kan bewegen en sport een bijdrage leveren?
Het is noodzakelijk dat schoolverlaters beschikken over de benodigde competenties voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt of het met succes volgen van een vervolgstudie. Veel vaardigheden die andere auteurs als typische 21st century skills aanmerken - samenwerking, communicatie, en het oplossen van problemen – blijken inderdaad erg belangrijk te zijn voor het werk van schoolverlaters. Echter, andere 21st century skills zoals ICT- en buitenlandse taalvaardigheden blijken vooralsnog allerminst van universeel belang. Verder blijkt vakkennis nog altijd minstens zo belangrijk als de meer generieke 21st century skills.

Bewegen en sport inzetten om vsv-redenen positief te beïnvloeden
De combinatie van de reden voor uitval en de gewenste competenties op de arbeidsmarkt lijken een gerichte inzet van bewegen en sport als middel te rechtvaardigen. Gerichte en planmatige inzet hiervan voor mbo-studenten kan leiden tot meer binding met de school, meer gevoel van psychisch welbevinden en een verbeterde studiehouding. De afgelopen drie jaar werden in het kader van het Masterplan Bewegen en Sport op diverse mbo-instellingen beweeg- en sportprogramma’s uitgevoerd. Dit kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van vsv. Naast de inzet van bewegen en sport in de reguliere opleidingsprogramma’s ontwikkelden mbo-instellingen ook speciale vsv-programma’s. Deze programma’s richtten zich specifiek op jongeren die dreigden uit te vallen of het terugbrengen van jongeren in een opleidingstraject.

Voortzetting
De afgelopen jaren is in het mbo bewegen en sport bewust ingezet als middel voor het bevorderen van vitaal werknemerschap. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van jongeren door gerichte activiteiten lijkt daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de voorbereiding van deze jongeren op een actieve deelname aan de arbeidsmarkt. De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport zelfregulatie kunnen daarbij dienen als opmaat voor successen in de toekomst.

Mogelijkheden voor een vervolg zie ook de subsidiemogelijkheden prestatiebox mbo en regionale aanpak vsv en bekijk de tipsheet Regionaal programma vsv.  

Lees meer

Links 
www.aanvalopschooluitval.nl
www.voortijdigschoolverlaten.nl (voor alle actuele gegevens van het aantal voortijdig schoolverlaters) 
www.respons-nivm.nl (vechtsport op school)
www.goedwerknemerschap.eu ( met bewegen en sport werknemerscompetenties in beeld brengen)
www.kennispraktijk.nl (bewegen inzetten tijdens loopbaantraining)
www.dichtbijfonds.nl/region/utrecht/video/6c494b576e467070 (goed voorbeeld)
ROA kerncijfers schoolverlatersonderzoek

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail