Focus op vakmanschap

Het mbo heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de uitvoering van het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015. Onder het motto ‘de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog’ is ingezet op een verhoging van de onderwijskwaliteit en een vereenvoudiging van het mbo als stelsel. Daarnaast hebben er veranderingen plaatsgevonden in het bestuur en de bedrijfsvoering van de scholen. Dit document was ook aanleiding voor de regeling topsport in het mbo.
Lees meer over Focus op vakmanschap >

Op 25 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging in het beroepsonderwijs’ (Kamerstuk 33187, nr. 2), dat de Tweede Kamer op 14 februari 2013 heeft aangenomen. 
Deze wetswijziging volgt uit de beleidsvoornemens beschreven in ’Focus op Vakmanschap’ en is bedoeld om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren en efficiënter in te richten onder meer door het intensiveren en verkorten van beroepsopleidingen. 

 

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail